Naar content
Algemene voorwaarden

1.         Deelname/Registratie actievoorwaarden
1.1 Om deel te kunnen nemen aan Bloginsiders (en andere activiteiten en diensten) aangeboden via deze website dien je te zijn geregistreerd op de Website.
1.2 Registratie vereist dat je in het bezit bent van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. De beheerder van de Website kan dit e-mailadres daarnaast gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook belangrijk om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Mocht de beheerder bij toeval stuiten op een inactief mailadres, dan zal deze gebruiker (tijdelijk) worden geblokkeerd.
1.3 Wij hebben het recht om je inschrijving te weigeren, om welke reden dan ook. Acceptatie van je inschrijving maakt je tot Deelnemer.
1.4 Je inschrijving als Deelnemer aan de Website geschiedt op vrijwillige basis, je inschrijving verplicht ons niet om je te selecteren voor Bloginsider acties. De inschrijving en registratie als Deelnemer geeft je dus geen recht om ook daadwerkelijk deel te nemen aan het Bloginsider panel.
1.5 Elke Deelnemer onder de 16 jaar dient toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan de Website onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
1.6 Wij behouden ons het recht voor om Deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van de Website indien Deelnemer niet op verzoek kan aantonen over de vereiste toestemming te beschikken.
1.7 Indien er de mogelijkheid is om deel te nemen aan een Bloginsiders actie, zullen wij je daarvoor per e-mail benaderen met instructies. Na jouw bevestiging van deelname je zult alle instructies nauwkeurig naleven, waaronder het zorgvuldig behandelen van het aan jou toe te zenden testproduct. Na afloop van de test mag je het product houden, tenzij anders is overeengekomen. Als deelnemer aan een insideractie houdt je je ten allen tijden aan de omschreven opdracht en weerhoudt je je van onheuse, onzedelijke of negatieve uitingen die Bloginsiders en/of de opdrachtgevers van insider-acties op onredelijke wijze schaden (vrije meningsuiting over het product uitgezonderd).
1.8 In uitzonderlijke gevallen wordt een waarborgsom gevraagd, bijvoorbeeld bij het toesturen van bepaalde producten. Dit wordt voorafgaande aan de test gemeld en tester kan dan alsnog besluiten van de test af te zien. De waarborgsom wordt bij het correct terug ontvangen terugbetaald. Wil je het apparaat na de test behouden, dan wordt dit met de waarborgsom verrekend.
1.9 De Website noch de fabrikant is je enige (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door jou uitgevoerde testhandelingen of voor kosten die je in het kader daarvan hebt gemaakt.
1.10 Deelnemer geeft de Website, Bloginsiders en haar deelnemende andere sites volledige, onvoorwaardelijke en niet in de tijd beperkte toestemming om de door haar ingevulde vragenlijst(en) of anderszins geplaatste of ter beschikking gestelde content bijdragen onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van de Website en/of ten behoeve van derden, in elektronische vorm. Bloginsiders is daarnaast gerechtigd deze content bijdragen ter beschikking te stellen/in gebruik te geven aan derden.
1.11 Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de Deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de bijdragen die hij/zij op de Website plaatst of aan zijn/haar profiel op de Website toevoegt, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
1.12 Wij behouden ons het recht voor je bijdragen in te korten. Deelnemers/gebruikers van de Website mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de Website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van de Website en Bloginsiders.
1.13 Wij zijn gerechtigd om alle teksten/beoordelingen die je invult op de vragenlijst of anderszins plaatst op of ter beschikking stelt aan de Website te publiceren, al dan niet door middel van derden, en op elke andere manier te gebruiken, zowel commercieel als redactioneel, in de breedste zin van het woord. Inhoudende in ieder geval, dat de Website je bijdrage kan:

-           doorsturen naar fabrikanten;
-           (laten) delen via social media;
-           plaatsen op andere betrouwbare websites;
-           gebruiken in campagnes van de Website;
-           op andere manieren dan als tekst op een website (laten) presenteren (bijvoorbeeld verwerkt in video en/of audio fragmenten);
-           verwijderen van de Website en aan de Website gelieerde websites.
Wij zijn niet verplicht om de door jou ingevulde vragenlijsten of verstrekte beoordelingen te publiceren of anderszins openbaar te maken, bijvoorbeeld als ze naar ons oordeel niet bruikbaar zijn.

1.14 Wij zijn gerechtigd om bijdragen en/of informatie van de Website te verwijderen indien wij daartoe aanleiding zien (bijvoorbeeld inbreuk op de rechten van derden, strijdig met goede zeden, enzovoorts).
1.15 Na afloop van een test kan je per e-mail door Bloginsiders worden benaderd met een speciale aanbieding.
1.16 Het deelnemen aan Bloginsiders en aan concrete acties gebeurt geheel voor eigen rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit deelname aan Bloginsiders en/of uit het uitvoeren van concrete testen of die anderszins verband houden met het gebruik van de Website en de daarop door ons aangeboden activiteiten en diensten.
1.17 Wij zijn gerechtigd om Deelnemer(s) de toegang tot de Website voor onbepaalde tijd te ontzeggen indien Deelnemer(s) handelen in strijd met hetgeen bepaald in deze Voorwaarden.

- Prijsuitreiking

1.18 Bij acties waar een prijs(en) kan worden gewonnen wordt de winnaar persoonlijk geïnformeerd over het feit dat hij/zij een prijs gewonnen heeft.
1.19 Bloginsiders streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken.
1.20 Een prijs is op naam gesteld, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
1.21 Bij weigering van een prijs, of niet aanvaarding van (eventueel nader) aan een prijs verbonden voorwaarden, zal een prijs niet uitgekeerd worden.
1.22 Indien een prijs bestaat uit een tegoedbon, dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
1.23 Op verzoek van de aanbieder dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

- Privacy

1.24 Door je aan te melden als Deelnemer en/of door deel te nemen aan Bloginsiders, geef je toestemming om je volledige naam en woonplaats te publiceren op de Website en om je persoonsgegevens op te slaan in een gegevensbestand.
1.25 Je adres- en contactgegevens worden zonder jouw voorafgaande toestemming niet ter beschikking gesteld aan derden, deze blijven van Bloginsiders.

2.         Algemeen
2.1 Het deelnemen en/of gebruik maken van de Website geschiedt geheel op eigen risico van de Deelnemer/bezoeker.
2.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Website, is het mogelijk dat de informatie die daarop wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
2.3 Beweringen en meningen, geuit in de bijdragen en mededelingen op de pagina’s van de Website zijn uitsluitend die van de Deelnemers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Website, haar redactie, de webmaster, de internetprovider of Bloginsiders. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
2.4 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website is verkregen. Wij garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd op de Website, noch staan wij garant voor enige door de producent van dergelijke producten gedane beweringen. Met het oog hierop wordt de bezoeker van de Website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Website verkregen informatie. De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

2.5 Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen zonder toestemming van de Deelnemers aan de Website over te dragen aan een derde. Op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden activiteiten en diensten, alsmede op het deelnemen aan de Website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website, de daarop aangeboden diensten, het deelnemen aan de Website of anderszins voortvloeiend uit het gebruik, op welke wijze dan ook, van de Website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.